13 stycznia 2022 14:30

Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM nową wersję Modułu Administratora (46.82), Modułu Analityka (46.82), Modułu Dyspozytora (46.81), Modułu ZRM (46.82), Modułu Mapa (46.80) oraz oprogramowania serwerowego (46.82) – RFC 19/2021/KCMRM/SWDPRM (Etap 1), RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM (etap 2 część 2 – zmiany optymalizacyjne) oraz poprawki z HD

W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w środowisku produkcyjnym udostępniliśmy nową wersję:

 • Modułu Analityka (46.82)
 • Modułu Dyspozytora (46.81)
 • Modułu ZRM (46.82)
 • Modułu ZRM MS (46.82)
 • Modułu Mapa (46.80)
 • oprogramowania serwerowego (46.83)

Nowa wersja zawiera funkcjonalności związane z implementacją RFC 19/2021/KCMRM/SWDPRM – Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM – etap 1, modyfikacje funkcjonalności RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM – Przekazywanie danych z dokumentacji medycznej do Systemu Informacji Medycznej (SIM) – etap 2 część 2 – zmiany optymalizacyjne oraz poprawki do błędów z HD.

W nowych wersjach wprowadzono następujące zmiany:

Moduł Administratora

 • dodano komunikat o kończącym się terminie ważności certyfikatu lub certyfikatów;
 • implementacja RFC 19/2021 – Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM;

Moduł Analityka

 • dodano komunikat o konieczności ponownej wysyłki ZM do SIM po edycji KMCR/KZW jeśli zmianie uległy dane podlegające raportowaniu do SIM;
 • zmodyfikowano ograniczenia statusów dla których możliwe jest ponowne wysłanie ZM do SIM;
 • zoptymalizowano zapytanie o liczbę błędów SIM przy starcie Modułu Analityka, powodującego wydłużone uruchamianie modułu;
 • przeniesienie konfiguracji AVL2 do osobnej instancji bazy danych;
 • implementacja RFC 19/2021 – Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM – etap 1

Moduł Dyspozytora

 • poprawa błędu wyszukiwania kodu konsoli dyspozytorskich dla stanowisk utworzonych po wprowadzeniu RFC 23/2020 powodującego niemożliwość wejścia stanowiska na kolejkę dyspozytorską;
 • dodanie logowania informacji bezpośrednio na poziomie tabeli, zgłoszenie, które zostało usunięte z tabeli, a nie zostało usunięte z listy, jeśli taka sytuacja mogła mieć miejsce;
 • przeniesienie konfiguracji AVL2 do osobnej instancji bazy danych;
 • implementacja RFC 19/2021 – Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM – etap 1;

Moduł ZRM i ZRM MS

 • zmodyfikowany został mechanizm dostępności statusów w zakresie obejmującym zmianę dostępności statusów po wybraniu statusu „Przekazanie pacjenta”;
 • poprawa błędnego przepisywania czasu “Przekazanie Pacjenta” z KZW do KCMR w aplikacji ZRM powodującego rozbieżności między kartami;
 • poprawa błędu powodującego niemożliwość otwarcia dokumentacji medycznej, w momencie gdy w polu PESEL zostanie wprowadzony inny znak niż cyfra. Ograniczono możliwość wpisywania wartości w polu PESEL tylko do cyfr;
 • dodanie logowania „stacktTrace” celem diagnozy błędu powodującego żądanie wylogowania po zamknięciu karty KZW;
 • poprawa błędu powodującego znikanie skali bólu podczas przechodzenia między kartami KMCR – brak oznaczenia dziecko/dorosły – ponowne oznaczenie usuwało wprowadzone wcześniej wartości;
 • zabezpieczenie błędu, powodującego mieszanie statusów ZRM w momencie zalogowania użytkowników różnych ZRM w module ZRM MS;
 • poprawa błędu polegającego na przypisaniu IP włączonej aplikacji ZRM innemu urządzeniu w momencie wejścia w tryb Offline, powodującego niewłaściwe przesyłanie KZW;
 • poprawa błędu synchronizacji dokumentacji klient-serwer powodująca problem z wylogowaniem użytkownika;
 • implementacja RFC 19/2021 – Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM – etap 1;

Moduł Mapa

 • przeniesienie konfiguracji AVL2 do osobnej instancji bazy danych;

Oprogramowanie serwerowe 

 • przeniesienie konfiguracji AVL2 do osobnej instancji bazy danych;
 • implementacja RFC 19/2021 – Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM – etap 1;
 • poprawka do błędu ze środowiska szkoleniowego w zakresie obliczania czasu dojazdu i odległości AVL2 do miejsca zdarzenia

Największa zmiana ww. wersjach dotyczy obszaru zmiany działania statusu „Przekazanie pacjenta”.

Status “Przekazanie pacjenta” – potwierdzenie przekazania pacjenta, ustawiany jest w momencie przekazania pacjenta innemu ZRM, LZRM, lub w podmiocie leczniczym do SOR, IP, CU, CUD lub jednostki wyspecjalizowanej w ramach realizacji zlecenia z KZW.

Wybranie tego statusu kończy aktywne zlecenie oraz powoduje wprowadzenie bieżącego czasu w KZW w polach „Czas przekazania pacjenta w IP/SOR/innym”, „Czas powrotu do miejsca wyczek. / zak. zlec.” oraz bieżącej daty i czasu w KMCR w polu „Przekazanie pacjenta w IP/SOR/innym”.  Jeżeli wszystkie ZRM zadysponowane do danego zdarzenia przeszły w ten status to do Zdarzenia przypisywany jest status Obsłużone.

W przypadku wybrania statusu „Przekazanie pacjenta” przez ZRM, System umożliwi przydzielenie kolejnego zlecenia wyjazdu dla ZRM.

Wprowadzona zmiana ma na celu skrócenie procesu prowadzącego do zadysponowania zespołu do kolejnego zdarzenia oraz zmniejszenie liczby kliknięć po stronie kierownika ZRM
w aplikacji SWD PRM. Dodatkowo urealniono czas zakończenia realizacji zdarzenia przez ZRM, który to czas jest przekazywany do SIM i nie powinien obejmować swym zakresem czasu realizacji innych prac przez ZRM z obszaru statusów technicznych.

Przypominam jednocześnie, że w przypadku konieczności realizacji przez ZRM dodatkowych czynności niezwiązanych bezpośrednio z obsługą zlecenia należy wykorzystać statusy ZRM z grupy „Inne”:

 • Dezynfekcja – potwierdzenie rozpoczęcia procesu odkażania powierzchni przy zastosowaniu metod fizycznych, chemicznych lub termiczno-chemicznych, ustawiany podczas operacji dezynfekcji pojazdu:
  • po każdym pacjencie,
  • po transporcie pacjenta z chorobą zakaźną,
  • zgodnie z ustalonym wewnętrznie planem epidemiologicznym;

Maksymalny czas przebywania w statusie po przekroczeniu którego zostanie wygenerowana notyfikacja dla dyspozytora głównego oraz wysyłającego to 60 minut (wartość czasowo zwiększona przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia z 15 do 60 minut w związku występowaniem pandemii COViD-19).

 • Tankowanie – potwierdzenie wyjazdu ZRM w celu zatankowania ambulansu, ustawiany momencie wyruszenia ambulansu żeby zatankować paliwo. Maksymalny czas przebywania w statusie po przekroczeniu którego zostanie wygenerowana notyfikacja dla dyspozytora głównego oraz wysyłającego to 15 minut;
 • Mycie – potwierdzenie rozpoczęcia procesu usuwania zabrudzeń z zewnątrz lub wewnątrz ambulansu (np. podłogi) nie związany z procesem dezynfekcji, ustawiany podczas mycia pojazdu. Maksymalny czas przebywania w statusie po przekroczeniu którego zostanie wygenerowana notyfikacja dla dyspozytora głównego oraz wysyłającego to 60 minut.

Druga istotna zmiana dotyczy zakresu wybierania statusu „Niegotowy”.  W oparciu o stanowisko Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 listopada 2021 r., znak: DBR.525.2.24.2021.RB, dodano zapisy wskazujące na stosowanie statusu „Niegotowy” w przypadku przejazdu ZRM ze szpitala (po przekazaniu pacjenta z dodatnim wynikiem badania na COVID-19) na miejsce dezynfekcji ambulansu.

Poniżej prezentujemy opis dla statusu „Niegotowy” po ww. uzupełnieniu:

Niegotowy – brak możliwości podjęcia zlecenia wyjazdu, ustawiany w momencie gdy ZRM nie jest w stanie gotowości do obsługi zlecenia wyjazdu z powodu:

 • niepełnego składu ZRM,
 • konieczności uzupełnienia niezbędnego sprzętu medycznego lub leków po zrealizowanym zleceniu wyjazdu,
 • uszkodzenia lub dysfunkcji sprzętu medycznego,
 • przejazdu ze szpitala (po przekazaniu pacjenta z dodatnim wynikiem badania na COVID-19) na miejsce dezynfekcji ambulansu.

Pełen zakres zmian ujętych w ww. RFC został opisany w dokumentach znajdujących się poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

Wprowadzane w nowej wersji SWD PRM (46.80) ww. zmiany uzyskały akceptację wszystkich Członków Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowo Zespół ds. Rozwoju SWD PRM KCMRM przygotował dla użytkowników skróconą informację o nowej wersji, zawierającą szczegółowy opis zmian. Dokument został zamieszczony w wersji elektronicznej na FTP-e w katalogu: Wspólne/SWD PRM, w repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112) oraz poniżej jako załącznik.

 

Adobe Acrobat Reader 2022-01-03-Skrócona-informacja-o-wersji-46.80.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_19_2021_KCMRM_SWDPRM-Monitorowanie-statusów-stanowisk-dostępowych-w-SWD-PRM-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-do-wyceny.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_24_2020_KCMRM_SWDPRM-Przekazywanie-danych-dokumentacji-medycznej-do-SIM-wersja-2.0-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-etap-2.pdf

Wróć do aktualności
Skip to content