02 kwietnia 2021 15:00

Udostępniliśmy w środowisku testowym nową wersję SWD PRM – wersja 44.3

W dniu dzisiejszym w środowisku testowym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego została udostępniona nowa wersja Modułu Administratora (44.3).

Nowa wersja zawiera poprawki do zgłoszonych do Wykonawcy przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego uwag do udostępnionego do testów ETAPU 1 RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM – Przekazywanie danych z dokumentacji medycznej do Systemu Informacji Medycznej (SIM).

Wprowadzona zmiana obejmuje zmianę pliku wykorzystywanego do uruchomienia aplikacji Administratora umożliwiająca pracę aplikacji na 32bit’owj wersji Java.

 

Celem całego projektu jest implementacja zmian wynikających z:

  • art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702)
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1253)

związanych z udostępnieniem danych z dokumentacji medycznej z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) do Systemu Informacji Medycznej.

Produktem zlecenia wprowadzenie mechanizmu przekazywania danych dokumentacji medycznej z SWD PRM do Systemu Informacji Medycznej.

Zakres prac jaki będzie zrealizowany w ramach realizacji ETAPU 2 RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM – Przekazywanie danych z dokumentacji medycznej do Systemu Informacji Medycznej (SIM):

Zmiany w modułach MDYS, MCO, MZRM i MLZRM (generowanie zdarzeń i numeracja NN)

W modułach, gdzie zbierana lub wyświetlana jest informacja o pacjencie należy zmodyfikować obsługę pacjentów typu NN zgodnie z przepisami i wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. 2020 poz. 1253) .

Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Jest to komponent odpowiedzialny za obsługę wszystkich elementów związanych z przechowywaniem i udostępnianiem EDM. W skład wchodzi zarządzanie Zdarzeniami Medycznymi, Indeksem Dokumentacji Medycznej, oraz EDM.

Rejestr Zdarzeń Medycznych

Jest to element komponentu Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej odpowiedzialny za przechowywanie informacji o Zdarzeniach Medycznych łącznie z obsługą wersjonowania informacji o ZM oraz przetwarzanie statusów i logów komunikacji z SIM.

Index Dokumentacji Medycznej

Jest to element komponentu Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej odpowiedzialny za przechowywanie informacji o Indeksach Dokumentacji Medycznej (metadane IHE XDS.b) łącznie z obsługą wersjonowania informacji o Indeksach oraz przetwarzanie statusów i logów komunikacji z SIM.

Generator dokumentacji w standardzie HL7CDA (mikroserwis)

Serwis odpowiedzialny za generowanie Dokumentacji Medycznej w standardzie HL7 CDA na podstawie dokumentów wytwarzanych w systemie SWD PRM.

Generator Zdarzeń Medycznych (mikroserwis)

Serwis odpowiedzialny za generowanie metadanych Zdarzenia Medycznego  zgodnie z wytycznymi CeZ na podstawie zdarzeń w systemie SWD PRM.

Generator Indexu Dokumentacji Medycznej (mikroserwis)

Serwis odpowiedzialny za generowanie Indexu Dokumentacji Medycznej w standardzie XDS.b na podstawie dokumentów EDM.

Moduł komunikacji z SIM z obsługą wielu certyfikatów

Komponent odpowiedzialny za komunikację z systemem P1 obsługujący zdarzenia generowane przez wielu Usługodawców.

Autoryzacja komunikacji z SIM z obsługą wielu certyfikatów

W trakcie komunikacji z systemem P1 wszystkie elementy muszą zostać autoryzowane przy użyciu certyfikatów odpowiednio dla poszczególnych usługodawców. Proces autoryzacji będzie odbywał się z potwierdzeniem autentyczności przez system P1.

Generacja i obsługa komunikatów Zdarzeń Medycznych – wielu usługodawców (dysponentów ZRM)

Element Modułu komunikacji z SIM odpowiedzialny za obsługę poszczególnych komunikatów o Zdarzeniach Medycznych przy uwzględnieniu obsługi danych wielu usługodawców.

Generacja i obsługa komunikatów Indexu dokumentacji medycznej – wielu usługodawców (dysponent)

Element Modułu komunikacji z SIM odpowiedzialny za obsługę poszczególnych komunikatów zawierających Indeks Dokumentacji Medycznej przy uwzględnieniu obsługi danych wielu usługodawców.

Obsługa rejestru komunikacji w Module Analityka

W module Analityka została przewidziana funkcjonalność dotycząca prezentacji i obsługi statusów poszczególnych zdarzeń komunikacyjnych związanych z integracją z SIM przy uwzględnieniu obsługi dla wielu usługodawców.

 

Dokument specyfikacji modyfikacji RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM wcześniej uzyskał akceptację ówczesnego Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia oraz Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Nowa wersja oprogramowania zostanie poddana ponownym testom. W przypadku pozytywnych wyników nowe funkcjonalności udostępnione w ETAPIE 1 ww. RFC zostaną udostępnione w środowisku szkoleniowym a następnie w środowisku produkcyjnym.

Pełen zakres zmian ujętych w ww. RFC został opisany w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_24_2020_KCMRM_SWDPRM-Przekazywanie-danych-dokumentacji-medycznej-do-SIM-wersja-2.0-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-etap-2.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-08-06-Zał.-1-do-RFC-24_2020_KCMRM_SWDPRM-P1-DS-E3c-Dokumentacja_integracyjna_2019_08_02-2.zip

Wróć do aktualności